IntraNet | Avís Legal
ESP  |  CAT
Servei al client 902 020 010
Urgències 24 h 900 38 22 38
IntraNet
Avís Legal i Privacitat

El present avís legal i política de protecció de dades i privacitat regula l'accés i l'ús del servei del lloc web https://asistencial.activamutua.es.

La present pàgina web ha estat creada per umivale Activa amb la finalitat de ser un canal d'intercanvi d'informació sanitària entre la Mútua i els centres assistencials concertats, amb la finalitat de preservar la protecció de dades dels pacients, evitant així l'ús de vies no segures, com l'e-mail o el fax.

Tots els continguts i gràfics inclosos en aquest lloc web són propietat de umivale Activa, i no poden ser reproduïts, copiats, modificats o distribuïts sense el consentiment previ.

1. Política de protecció de dades i privacitat

1.1. Responsable del tractament i dades de contacte

L'entitat responsable del tractament de les seves dades és , Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 3, amb CIF G96236443 i domicili en Av. Reial Monestir de Poblet núm. 20, CP: 46930. Quart de Poblet, València. Correu electrònic: atencionalcliente@umivaleactiva.es.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per mitjà de:

 • Bústia d'e-mail: dpd@umivaleactiva.es.
 • Adreça postal següent, remetent el seu escrit a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades: Av. Reial Monestir de Poblet núm. 20, CP: 46930. Quart de Poblet, València.

1.2. Amb quines finalitats tractarem les seves dades i sobre quina base jurídica?

Les dades dels usuaris facilitats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són tractats per umivale Activa sobre la base legal i amb les finalitats que es descriuen a continuació a fi de facilitar la prestació dels serveis que l'entitat proporciona a través del lloc web umivaleactiva.es:

  a. Consentiment de l'interessat

  Excepte en els casos legalment previstos, el tractament de les seves dades personals es realitzarà, sempre que ens hagi donat el seu consentiment, amb les següents finalitats, en funció del formulari completat en cada cas i dels consentiments que ens hagi prestat:
  • Dades facilitades a través dels formularis d'accés:
   • Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de clau, registre, alta i activitat en l'aplicació web.


  Entenem que en emplenar aquest formulari o contactar a través dels canals habilitats i facilitar les dades necessàries, l'interessat presta el seu consentiment per a tractar les seves dades amb la finalitat oportuna en funció del formulari del qual s'hagin captat les seves dades.

  Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment. Cal destacar que l'oposició a un determinat tractament i la revocació del consentiment no tenen caràcter retroactiu.

  b. Justificat en un interès legítim

  Quan sigui necessari, tractarà les seves dades personals per a satisfer interessos legítims propis, sempre que sobre aquests interessos legítims de umivale Activa no prevalguin els seus interessos, drets i llibertats fonamentals. En aquest sentit, les seves dades seran tractades amb les següents finalitats:

  • Control informàtic de la pàgina web asistencial.activamutua.es:
   • umivale Activa realitzarà aquelles actuacions de vigilància i control de la pàgina web amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta, accessos no autoritzats, alteracions o pèrdues d'informació d'informació de caràcter personal o no.
  • Reporti i gestió d'incidències de la pàgina web asistencial.activamutua.es:
   • umivale Activa tractarà la informació dels usuaris que resulti necessària per a gestionar qualsevol incidència reportada o que umivale Activa detecti pels seus propis mitjans. Aquest tractament de dades únicament serà realitzat amb la finalitat de solucionar la incidència i els efectes derivats d'aquesta.


1.3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

Els camps obligatoris en el formulari d'accés a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per a atendre la seva petició. L'emplenament dels camps restants és voluntària.

Les dades sol·licitades són necessaris per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques d'administració, així com facilitar posteriors contactes entre les parts.

Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i finalitats. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a umivale Activa són veraços i es fa responsable de comunicar a l'entitat qualsevol modificació dels mateixos dirigint-se a umivale Activa (remetent un correu electrònic a la bústia atencionalcliente@umivaleactiva.es).

1.4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, umivale Activa compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les dades personals a conseqüència de l'execució dels serveis contractats. En qualsevol cas, umivale Activa segueix uns criteris estrictes de selecció de dites terceres amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions en protecció de dades i signatura amb ells el seu corresponent conveni de protecció de dades, on aquests tercers s'obliguen a complir amb les seves obligacions en protecció de dades, i en concret, a complir amb les mesures jurídiques, tècniques i organitzatives, al tractament de les dades personals per a les finalitats pactades, i la prohibició de tractar aquestes dades personals per a altres finalitats o cessió a tercers. Les seves dades podran també ser comunicats a Organismes Públics, en cas que tingui obligació legal de facilitar-los.

1.5. Decisions individuals automatitzades i creació de perfils

No utilitzem processos de presa de decisions completament automatitzats d'acord amb el descrit en l'article 22 del RGPD. En cas que puntualment emprem aquest procediment, Vostè serà informat d'això i tindrà dret a obtenir la intervenció humana en la presa de decisió. Així mateix, les seves dades no seran tractats per a la creació de cap mena de perfil.

1.6. Quant temps conservarem les seves dades?

umivale Activa complirà el que es disposa en la normativa vigent quant al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per al fi o els fins per als quals va ser recaptada, quedant a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, i només durant els terminis de descripció d'aquestes responsabilitats. Una vegada transcorrin aquests terminis, s'eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

1.7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta s'han obtingut directament de l'interessat a través dels formularis habilitats.

1.8. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

D'acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades, així com en la normativa en matèria de protecció de dades, Vostè té dret a exercitar, si així ho desitja, els drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Addicionalment, en cas que el tractament de dades personals descrit es basi en el consentiment prestat per part seva, Vostè pot revocar en qualsevol moment aquest consentiment. En aquest sentit, cal destacar que la revocació del consentiment prestat no afectarà la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada d'aquest consentiment.

Vostè pot exercitar els drets anteriorment descrits a través dels següents canals, aportant la documentació necessària que ens permeti verificar la seva identitat (còpia del DNI, passaport, poder de representació legal, NIE, etc.):

 • Per escrit, mitjançant sol·licitud dirigida al Delegat de Protecció de Dades de umivale Activa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 3, Av. Reial Monestir de Poblet núm. 20, CP: 46930. Quart de Poblet, València.
 • Presencialment, en qualsevol dels nostres centres.
 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça: dpd@umivaleactiva.es.


1.9. Davant qui pot exercitar les seves reclamacions?

En cas que entengui que s'han vist vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades o tingui qualsevol reclamació relativa a la seva informació personal, Vostè podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades (remetent un correu electrònic a dpd@umivaleactiva.es o un escrit a l'atenció del DPD, en l'adreça següent: Av. Reial Monestir de Poblet núm. 20, CP: 46930. Quart de Poblet, València).

En qualsevol cas, els interessats sempre podran acudir davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Autoritat de Control en matèria de protecció de dades (aepd.es, C/ Jorge Juan número 6, CP: 28001, Madrid).

2. Seguridad

umivale Activa mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme a la legislación vigente y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través del sitio web. No obstante, umivale Activa le informa de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

3. Informació del lloc web

Aquest web ha estat optimitzat per a les següents opcions de navegador i configuració:

 • Navegador: IE 11, Edge, Chrome, Firefox o Safari actualitzats.
 • Resolució de pantalla: 1024x768.
 • Targeta gràfica de 65.000 colors.

umivale Activa no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

4. Canal d'atenció al client

En cas de dubte respecte al nostre avís legal i política de privacitat es pot dirigir directament a:

 • Nom o denominació social: umivale Activa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 3.
 • Domicili fiscal: Av. Reial Monestir de Poblet, núm. 20. CP: 46930. Quart de Poblet (València).
 • Domicili social: c/ Colón núm. 82. CP: 46004. València.
 • CIF: G96236443.
 • Adreça de correu electrònic: atencionalcliente@umivaleactiva.es.
 • Telèfon d'Atenció al Client: 900 365 012.

5. Informació als efectes de la LSSI

El titular d'aquest lloc web és una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, constituïda a l'empara de la Llei General de la Seguretat Social.

Les Mútues són associacions d'empresaris que, degudament autoritzades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, es constitueixen a fi de col·laborar, sota la direcció i tutela d'aquest Ministeri, en la gestió de prestacions de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals amb subjecció a les normes del Reglament sobri sobre Col·laboració de les Mútues. umivale Activa es troba inscrita amb el número tres en el Registre d'Entitats autoritzades per a col·laborar en la gestió de la Seguretat Social existent a aquest efecte en la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social.
© umivale Activa M.C.S.S. núm. 3 - Tots els drets reservats.